Wysokość opłat za czynności związane z wpisaniem kuca do Polskiej Księgi Stadnej Kuców Szetlandzkich

 1. Zgłoszenie kuca do księgi stadnej - formularz 1 - 150,00 zł
 2. Wpis klaczy po urodzeniu pierwszego źrebięcia do działu klacze - formularz 2 - 100,00 zł
 3. Wpis źrebięcia (ogierek) - formularz 2 lub formularz 3 - 40,00 zł
 4. Wpis źrebięcia (klaczka) - formularz 2 lub formularz 3 - 50,00 zł
 5. Wpis ogiera do działu ogiery - formularz 4 - 200,00 zł
 6. Zmiana właściciela - formularz 6 - 35,00 zł

 

Wysokość opłat za czynności związane z identyfikacją kuca:

 1. Identyfikacja kuca – opis słowny i graficzny oraz wszczepienie transpondera – 130 zł
 2. Zidentyfikowanie kuca zgodnie z zasadami Polskiej Księgi Stadnej Kuców Szetlandzkich – 80 zł
 3. Wydanie unikalnego dokumentu identyfikacyjnego (paszport) – 50 zł
 4. Wydanie duplikatu unikalnego dokumentu identyfikacyjnego – 300 zł
 5. Sprawdzenie tożsamości kuca przywiezionego z innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, dla którego unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny został wydany przez związek hodowców koniowatych działający na terytorium innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego (importy kuców) – 150 zł
 6. Sprawdzenie pochodzenia kuca, jeżeli nie przekazano oryginałów dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 3 rozporządzenia 2021/963 – w przypadku wydawania zastępczego unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 rozporządzenia 2021/963 (bez świadectwa pokrycia/DNA) – 300 zł
 7. Sprawdzenie pochodzenia kuca zgłoszonego do identyfikacji po opuszczeniu na stałe gospodarstwa urodzenia, z wyłączeniem przypadku określonego w art. 21 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2021/963, jeżeli przekazano oryginały dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 3 (ze świadectwem pokrycia/DNA) – 100 zł
 8. Doręczenie przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru zawierającej dokument identyfikacyjny lub duplikat – opłata zgodnie z aktualnym cennikiem Poczty Polskiej

OPCJONALNIE, jeśli chcecie Państwo korzystać z pośrednictwa PTKS przy zgłaszaniu swych kucyków do bazy ARiMR:

a) Zarejestrowanie w bazie kuca urodzonego w Polsce lub przywiezionego z państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, dla którego dokument wydał podmiot działający na terenie innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego (przyjęcie zgłoszenia, skan dokumentu, nadanie numeru identyfikacyjnego, wprowadzenie do bazy) – 150 zł + upoważnienie

b) Dokonanie zmiany w rejestrze (kastracja, zmiana danych właściciela, uzupełnienie numeru gospodarstwa) – 35 zł + upoważnienie

c) Upoważnienie PTKS do dokonywania zgłoszeń do bazy ARiMR – 50 zł (upoważnienie jest potrzebne każdorazowo dla każdego zgłaszanego kuca):

© 2024 Polskie Towarzystwo Kuce Szetlandzkie.

Projekt i wykonanie: StudioAlfa.pl - Strony na Joomla