WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z WPISANIEM KUCA DO PKSKS:

1) Zgłoszenie kuca do księgi stadnej - formularz 1 - 50,00 zł

2) Wpis klaczki do działu klacze - formularz 2 - 50,00 zł

3) Wpis źrebięcia (ogierek) - formularz 2 lub formularz 3 - 25,00 zł

4) Wpis źrebięcia (klaczka) - formularz 2 lub formularz 3 - 30,00 zł

5) Wpis ogiera do działu ogiery - formularz 4 - 100,00 zł

6) Zmiana posiadacza - formularz 6 - 20,00 zł

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z IDENTYFIKACJĄ:

Rozporządzenie MRiRW z 19.05.2016 r.

 

Za czynność polegającą na:

1) dokonaniu zidentyfikowania konia — w przypadku koni pełnej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej, koni rasy kłusak oraz kuców szetlandzkich - 23,70 zł

2) dokonaniu identyfikacji koniowatego przeprowadzonej w sposób określony w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2015/262 - 71,20 zł

3) dokonaniu słownego i graficznego opisu koniowatego oraz identyfikacji koniowatego przeprowadzonej w sposób określony w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2015/262 - 79,20 zł

4) dokonaniu słownego i graficznego opisu koniowatego - 53,50 zł

5) sprawdzeniu tożsamości koniowatego — w przypadku koniowatego przywiezionego z państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska albo państwa trzeciego - 80,20 zł

6) sprawdzeniu tożsamości koniowatego — w przypadku koniowatego, dla którego doku-ment identyfikacyjny został wydany przez podmiot mający siedzibę na terytorium inne- go niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego - 80,20 zł

7) sprawdzeniu tożsamości koniowatego — w przypadku zwierzęcia, dla którego dokument identyfikacyjny został wydany przez inny podmiot krajowy - 53,50 zł

8) zarejestrowaniu koniowatego - 41,80 zł  - formularz 7

9) wydaniu dokumentu identyfikacyjnego - 4,00 zł

10) wydaniu duplikatu dokumentu identyfikacyjnego — w przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2015/262 - 150,00 zł

11) wydaniu duplikatu dokumentu identyfikacyjnego — w przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia 2015/262 - 4,00 zł

12) wydaniu tymczasowego dokumentu identyfikacyjnego - 23,50 zł

13) wydaniu zastępczego dokumentu identyfikacyjnego - 4,00 zł

14) dokonaniu zmian w rejestrze koniowatych - 17,50 zł

15) sprawdzeniu pochodzenia koniowatego, jeżeli nie dołączono zaświadczeń albo świadectwa, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy - 150,00 zł

16) sprawdzeniu pochodzenia koniowatego zgłoszonego do identyfikacji po opuszczeniu na stałe gospodarstwa urodzenia, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 12 ust. 1 rozporządzenia 2015/262, jeżeli dołączono zaświadczenia albo świadectwo, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy - 46,50 zł

17) doręczeniu przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru za- wierającej wydany dokument identyfikacyjny, duplikat doku- mentu identyfikacyjnego, tymczasowy dokument identyfikacyjny, zastępczy dokument identyfikacyjny*)    
    o masie do 350 g    **)
    o masie ponad 350 g do 1000 g    *)
    o masie ponad 1000 g do 2000 g    **)

 

Polska Księga Stadna Kuców Szetlandzkich

Polish Shetland Pony Stud-Book
Imno, 72 200 Nowogard
tel. +48 91 391 09 11,
e-mail:

biuro@shetland-pony.pl

rachunek bankowy:

83 1090 2268 0000 0001 2043 4170

facebook logo ok

October 2019
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Copyright @ 2012 Polskie Towarzystwo Kuce Szetlandzkie

Projekt i wykonanie: WAKROM