Ocena wartości użytkowej kuców szetlandzkich w ramach realizacji programu hodowlanego Polskiego Towarzystwa Kuce Szetlandzkie.

1.        PTKS prowadzi ocenę wartości użytkowej kuców szetlandzkich w celu zachowania i doskonalenia cech użytkowych całej populacji kuców szetlandzkich. Ocena wartości użytkowej dokonywana jest, z uwzględnieniem płci i wieku kuca poddawanego ocenie, na podstawie jego typu, pokroju, ruchu, charakteru i temperamentu.

2.         Kuc szetlandzki oceniany musi być przez sędziego międzynarodowego z listy sędziów międzynarodowych zatwierdzonej przez księgę stadną pochodzenia rasy (SPSB).

3.        Kuce szetlandzkie polskiej hodowli powinny uczestniczyć w wystawach międzynarodowych, co pozwala na wymierną konfrontację oceny ich wartości użytkowej z kucami hodowanymi zagranicą.

4.         Wymienione niżej stosowane procedury oceny wartości użytkowej są zgodne z procedurami księgi stadnej pochodzenia rasy (SPSB).

5.         Ocena wartości użytkowej kuców szetlandzkich jest dokonywana na zasadzie dobrowolności ze strony hodowców.

6.         Zgodnie z decyzją ISPC,  nie dopuszcza się do udziału w wystawach, pod auspicjami PTKS, klaczy trzyletnich i młodszych ze źrebięciem (klacze te mogą jednak, na życzenie hodowcy, być przedstawione do przeglądu hodowlanego).

7.        Ocena rozwoju fizycznego, pokroju i cech charakteru obejmuje: 

a.   ocenę stanu zdrowia kuca szetlandzkiego w oparciu o podstawowe parametry fizjologiczne, a w wypadku ogierów, badanie weterynaryjne zgodne z Międzynarodowym Standardem Weterynaryjnym.

b.   ocenę rozwoju i budowy kuca szetlandzkiego na podstawie fenotypowych cech źrebięcia jak typ, budowa, rozwój, zdrowie i ruch. W przypadku ogierów i klaczy właściwego typu, poprawności budowy, wzrostu, rozwoju i ruchu oraz zdrowotności.

c.    ocenę temperamentu i charakteru na podstawie informacji hodowcy oraz obserwacji zachowania i współpracy kuca z prezentującym podczas przeglądu/wystawy na próbie sprawnościowej.

8.        Ocena cech pokrojowych, niezbędna do oceny predyspozycji użytkowych jest prowadzona wg skali 50-punktowej na podstawie oględzin kuca szetlandzkiego. Równocześnie przeprowadza się ocenę zdrowia i konstytucji prezentowanego kuca.

9.        Szczegółowa ocena dokonywana jest na arkuszu oceny przy czym maksymalna ilość punktów za poszczególne elementy tej oceny wynosi:

a.      typ – do 10 pkt,

b.      głowa, szyja i kłoda – do 10 pkt,

c.      kończyny, kopyta – do 10 pkt,

d.      ruch (stęp i kłus) – do 10 pkt,

e.      temperament – do 10 pkt.

10.    Ocena pokroju: typ, głowa i szyja, kłoda, kończyny i kopyta dokonywana jest w pozycji stój na płycie.

11.    Minimalna ilość punktów kwalifikująca ogiera do rozrodu wynosi 40.

12.     Nie zaleca się używania do rozrodu ogierów ocenionych poniżej 40 punktów.

13.    Ruch (zarówno stęp jak i kłus) oceniany jest na ringu (placu) oznakowanym stojakami, keglami i drągami na koziołkach (trójkąt –20x20x20m lub prostokąt o wymiarach około 20x40m).  Prezentujący pokonuje z kucem całą trasę dwukrotnie, raz stępem, drugi raz kłusem. Ocena zaczyna się i kończy postawieniem kuca w pozycji stój przed sędzią. W przypadku wątpliwości w ocenie sędzia może prosić o dodatkową prezentację kuca szetlandzkiego.

 Ocena a

        OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ KUCÓW SZETLANDZKICH W RAMACH REALIZCJI  PROGRAMU HODOWLANEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA KUCE SZETLANDZKIE.


14.    Przy ocenie źrebiąt oceniany jest swobodny ruch przy klaczy matce.

15.     Podczas oceny brane są pod uwagę ogólna kondycja, pielęgnacja, przygotowanie do przeglądu oraz charakter i temperament. Charakter i temperament są oceniane przy pokonywaniu przeszkód na oznaczonej części ringu w próbie sprawnościowej.

16.    Przeszkodami mogą być m.in. płachta lub inna forma symulująca przeszkodę wodną, okser i/lub niewielka stacjonata, mostek, ościeżnica z paskami folii, obustronnie mocowana lina, drągi, opony, dętki czy piłki wielkośrednicowe.

17.    Oznakowanie, ilość i zestaw przeszkód uzależniony jest od warunków lokalnych na wystawie/przeglądzie, infrastruktury itp.

18.    Teren pod ring powinien być równy, a  podłoże, jeśli trawiaste - wykoszone.

19.    Na wystawie kuce i prezentujący są oznakowani kolejnymi numerami startowymi, a stanowiska stajenne tablicami z danymi kuca.

20.    Arkusz oceny jest narzędziem, które prócz punktacji, zawiera uwagi i notatki  oceniającego. Oryginały arkusza ocen nie są udostępniane ani publikowane, uwagi zaś są udostępniane ustnie zainteresowanym hodowcom, bezpośrednio po dokonaniu oceny wraz ze wszystkimi dodatkowymi wyjaśnieniami.

21.    W wypadku oceny dokonywanej przez sędziów zagranicznych PTKS zapewnia bezpłatnie tłumaczenie informacji/wyjaśnień ustnych i pisemnych.

22.    Informacja o uzyskanej punktacji (w odniesieniu do poszczególnych kategorii oraz ocena łączna) jest udostępniana również w formie pisemnej na życzenie hodowców.

23.    Wyniki oceny wartości użytkowej są wpisywane do bazy danych PTKS, która przystosowana jest do rejestrowania, generowania, przekazywania i publikowania tych wyników.

24.    Wyniki oceny użytkowej są publikowane na stronie internetowej PTKS, na końcu danego roku.

25.    Hodowcy są informowani o metodyce oceny użytkowej jak i przygotowaniu się do tej oceny również za pośrednictwem strony internetowej.

26.    Zarówno w przypadku oceny w czasie przeglądu hodowlanego jak i wystawy jest stosowane narzędzie umożliwiające klasyfikowanie ocenianych kuców w kolejności od najwyżej do najniżej ocenionego.

27.    Hodowcy nie otrzymują gratyfikacji w żadnej formie za wyniki oceny użytkowej uzyskanej przez ich kuce. Podczas wystaw otrzymują natomiast rozety (trzy najwyżej ocenione kuce) oraz szarfy (najlepszy kuc pokazu: Best in Show – BiS) oraz symboliczne trofea umownie odpowiadające uzyskanej ilości punktów, bądź zajętemu w klasyfikacji grupowej miejscu dla ich hodowców. Wszystkie kuce uczestniczące w wystawie otrzymują rozety o neutralnej barwie, które nie symbolizują zajętego miejsca, a jedynie potwierdzają fakt uczestnictwa w wystawie.

 

Oceny kuców w 2019

Oceny kuców wpisanych do PKSKS

Polska Księga Stadna Kuców Szetlandzkich

Polish Shetland Pony Stud-Book
Imno, 72 200 Nowogard
tel. +48 91 391 09 11,
e-mail:

biuro@shetland-pony.pl

rachunek bankowy:

83 1090 2268 0000 0001 2043 4170

facebook logo ok

August 2020
M T W T F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Copyright @ 2012 Polskie Towarzystwo Kuce Szetlandzkie

Projekt i wykonanie: WAKROM